المان محصولات

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

چمن فوتبالی vip

۳۷۰,۰۰۰ تومان
چمن مصنوعی فوتبالی VIP نوعی چمن مصنوعی است که به طور اختصاصی برای زمین‌ های فوتبال حرفه‌ ای طراحی شده است. این نوع چمن مصنوعی دارای الیافی به ارتفاع ۳۰ میلیمتر بوده و با استفاده از مواد با کیفیت و فناوری‌ های پیشرفته ساخته می‌ شود تا بتواند با شرایط مختلف آب و هوایی و مصرف بازیکنان حرفه‌ای تطابق یابد. این محصول نیاز به مواد پر کننده مثل سیلیس و گرانول ندارد و الیاف ریز تر و مجعد بین الیاف آن بافته شده تا چمن حالت ایستایی خود را حفظ نماید.
توجه! واحد فروش این محصول متر مربع می باشد
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری دکمه بیشتر

چمن فوتبالی vip

۳۷۰,۰۰۰ تومان
چمن مصنوعی فوتبالی VIP نوعی چمن مصنوعی است که به طور اختصاصی برای زمین‌ های فوتبال حرفه‌ ای طراحی شده است. این نوع چمن مصنوعی دارای الیافی به ارتفاع ۳۰ میلیمتر بوده و با استفاده از مواد با کیفیت و فناوری‌ های پیشرفته ساخته می‌ شود تا بتواند با شرایط مختلف آب و هوایی و مصرف بازیکنان حرفه‌ای تطابق یابد. این محصول نیاز به مواد پر کننده مثل سیلیس و گرانول ندارد و الیاف ریز تر و مجعد بین الیاف آن بافته شده تا چمن حالت ایستایی خود را حفظ نماید.
توجه! واحد فروش این محصول متر مربع می باشد
المان محصولات

اسلایدر محصولات

المان محصولات

محصولات برچسب شده

چمن فوتبالی vip

۳۷۰,۰۰۰ تومان
چمن مصنوعی فوتبالی VIP نوعی چمن مصنوعی است که به طور اختصاصی برای زمین‌ های فوتبال حرفه‌ ای طراحی شده است. این نوع چمن مصنوعی دارای الیافی به ارتفاع ۳۰ میلیمتر بوده و با استفاده از مواد با کیفیت و فناوری‌ های پیشرفته ساخته می‌ شود تا بتواند با شرایط مختلف آب و هوایی و مصرف بازیکنان حرفه‌ای تطابق یابد. این محصول نیاز به مواد پر کننده مثل سیلیس و گرانول ندارد و الیاف ریز تر و مجعد بین الیاف آن بافته شده تا چمن حالت ایستایی خود را حفظ نماید.
توجه! واحد فروش این محصول متر مربع می باشد
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری

چمن فوتبالی vip

۳۷۰,۰۰۰ تومان

چمن مصنوعی آرنا ملانژ- ۱۵

۲۶۵,۰۰۰ تومان

چمن مصنوعی آرنا ملانژ- ۲۵

۲۹۰,۰۰۰ تومان

چمن مصنوعی آوانا اقتصادی- ۱۵

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چمن مصنوعی آوانا- ۱۵

۲۶۰,۰۰۰ تومان

چمن مصنوعی آوانا- ۲۵

۲۹۰,۰۰۰ تومان

چمن مصنوعی اطلس سوزنی- ۱۵

۲۶۰,۰۰۰ تومان

چمن مصنوعی اطلس سوزنی- ۲۵

۲۸۰,۰۰۰ تومان